WORLD STEM FESTIVAL!

Proje Başlığı: Dünya STEM Festivali-2

Proje No: 119B324

Proje Özeti

Bu proje Türkiye’den başlayıp bütün dünyaya yayılacak bir STEM festivali düzenlemek, okul öncesinden üniversiteye Science=Fen, Technology=Teknoloji, Engineering=Mühendislik ve Mathematics=Matematik alanlarında hem bütünleşik hem de ayrı disiplinlerin uygulanması şeklinde toplumda farkındalık yaratmak, STEM eğitimini özellikle öğrenci ve öğretmenlere olmak üzere toplumun bütün kesimlerine benimsetmek ve sevdirmek amacıyla yapılacaktır. Proje 2 aşamada gerçekleştirilecektir. Birinci aşama halka açık bir festival olarak 2020 Ekim ayında İstanbul Aydın Üniversitesinde gerçekleştirilecektir. Hedef kitle olarak okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite öğrencileri ve öğretmenleri ile halk olarak seçilmiştir. Başta İstanbul olmak üzere Türkiye’nin değişik bölgelerinden daha önce bilim ve toplum projelerinde yürütücülük ve atölye liderliği yapmış atölye liderleri ve konuşmacılar projede yer alacaktır. Projede fen, teknoloji, mühendislik, matematik, robotik, kodlama, programlama, maker, eğlenceli bilim gibi alanlarda faaliyetler yürütülecektir. Yapılacak atölyelerde en başta bütünleşik STEM eğitimi üzerinde durulacak, daha sonra gökyüzü gözlemleri yapılacak, robotik araçlarla programlama, öğrencilere kod yazma çalışmaları yapılacak, kendin yap (maker) ve mühendislik çalışmaları gerçekleştirilecek, bilimi sevdirmek amaçlı eğlenceli bilim şovları düzenlenecek, eğitim teknolojilerinin en güncel aktiviteleri katılımcılarla paylaşılacak ve son bilimsel ve teknolojik gelişmeler ışığında söyleşiler gerçekleştirilecektir. Projenin ikinci aşaması için dünya çapında bir etkinlik web sitesi kurulacaktır. Bu web sitesine tüm dünyadan katılımcılar etkinliklerini detaylı bir şekilde gireceklerdir. Onaylanan etkinlikler 2020 Ekim ayında tüm dünyada aynı anda gerçekleştirilecektir. Etkinliklerin raporları düzenleyicilerden talep edilerek kendilerine sertifika düzenlenecektir. Projenin ülke ve dünya çapında ses getirecek bir organizasyon olması, gelecek yıllarda tüm dünyada ilgi gören bir festivale dönüşmesi beklenmektedir. Projede uygulanacak ölçme değerlendirme çalışmaları iki aşamada gerçekleştirilecektir. Birinci aşamada tüm katılımcılara anket ve ölçekler doldurtulacak, elde edilen veriler frekans, yüzde, parametrik ve parametrik olmayan testlerle değerlendirilecek ve yayına dönüştürülecektir. İkinci aşamada gerçekleştirilecek festival için katılımcıların göndereceği rapor ve fotoğraflar değerlendirilerek betimsel analiz tekniği ile analiz edilecektir.

Anahtar Kelimeler: STEM, Fen, Teknoloji, Mühendislik, Matematik, STEM eğitimi, STEM festivali

Project Title: World STEM Festival-2
Project no: 119B324
Project Summary We aim to organize a STEM festival, which will spread to the whole world, starting from Turkey; to create awareness in society for Science, Technology, Engineering and Mathematics in the form of both integrated and separate disciplines at the university before school; to adapt and ingratiate STEM education to all segments of society, especially students and teachers in this Project. The project will be implemented in 2 stages. The first stage will be held as a public festival at Istanbul Aydın University in October 2020. Pre-school, primary school, secondary school, high school and university students and teachers have been identified as a target audience. Workshop leaders and speakers in Turkey’s various regions who previously led the executive and workshop in science and society projects will take part in the project. Activities in areas such as science, technology, engineering, mathematics, robotics, coding, programming, maker, fun science will be carried out throughout the project. The workshops will focus on integrated STEM education, observing the sky, programming with robotics tools, writing code to learners, do-it-yourself (maker) and engineering studies. At the same time funny science shows will be organized to love science, the most up-to-date activities of educational technologies will be shared with participants and scientific and technological developments will be discussed. Event website, which valid in the world will be created for the second phase of the project. On this website, all attendees will enter their events in detail. Approved event will be held around the world at the same time in October 2020. The certificate will be issued to the participants. It is expected that the project will become a festival that attracts worldwide attention and will make a sound voice in the country and worldwide. Measurement and evaluation studies will be carried out in two phase. In the first phase, all participants will be filled with questionnaires and scales. The obtained data will be evaluated by frequency, percentage, parametric and nonparametric tests and the resulting data will be converted into an article. In the second phase, the reports and photographs sent by the participants will be evaluated and analysed with descriptive analysis technique.  
Keywords: STEM, Science, Technology, Engineering, Mathematics, STEM education, STEM festival